Melding

Duurzaamheid

Zoals bij elk project staat de duurzaamheid van het project  zeer hoog op de prioriteitenlijst.
Als de duurzaamheid niet of onvoldoende gewaarborgd kan worden is het misschien zelfs maar beter om in beginsel al niet aan het project te beginnen.
Geen donateur wil horen of zien dat zijn donatie op korte termijn al verloren is gegaan.

Duurzaamheid is voor een groot gedeelte afhankelijk van een goed doordacht plan, toewijding en volledige medewerking van de doelgroep, toezicht, regelgeving, deskundige begeleiding en besef van de noodzaak en de voordelen van het project voor en door de doelgroep.

Helaas is het,met name in ontwikkelingslanden, niet altijd zo dat duurzaamheid als gevolg van goed onderhoud iets vanzelfsprekends is.
Dit is vaak te wijten aan gebrek aan besef en coordinatie en het feit dat er bij een project veel mensen betrokken zijn en men zich niet persoonlijk aangesproken of verantwoordelijk voelt.
Het creeeren van harmonie en eenheid tussen alle betrokkenen is daarom van groot belang.
Dit in combinatie met goede voorlichting en begeleiding kan tot hartverwarmende resultaten leiden zoals wij zelf hebben mogen aanschouwen.

Net als elke organisatie hebben ook wij wel eens onze neus gestoten als het aankwam op medewerking van de betrokken partijen.
Wat we echter nooit uit het oog hebben verloren is dat we doen wat we doen in eerste plaats bedoeld is voor de kinderen.
En zij hebben ons nooit teleurgesteld.
Hun reactie was altijd onbevangen, vrolijk en zeer dankbaar.


          

De kinderen zijn de volwassenen en leiders van de toekomst en wanneer zij nu op jonge leeftijd leren beseffen dat het toegang hebben  tot schoon en veilig drinkwater leidt tot een betere gezondheid zullen zij dit later wanneer zij zelf een begeleidende functie bekleden als ouder of bijvoorbeeld leraar, dit als iets vanzelfsprekends op de kinderen van dan overbrengen.

Dit betekent wel voor ons nu dat we duidelijke voorwaarden moeten stellen aan de plaatsing van een waterzuiveringssysteem en dat het systeem niet slechts een cadeautje is waar mee men kan doen wat men goeddunkt.
Deze strenge voorwaarden worden op schrift gesteld en dienen alvorens tot de plaatsing van het systeem over te gaan, ondertekent te worden door de directeur van de school, alle leraren van de school en het dorpsbestuur van het dorp waar de school zich bevindt.
De ondertekening van de overeenkomst vind plaats in bijzijn van een monnik uit de plaatselijke tempel.
Een voorbeeld van zo'n overeenkomst kunt u zien in het fotoalbum "plaatsingsovereenkomst".


            

In de overeenkomst wordt gesteld dat het filtersysteem eigendom blijft van stichting "HOAT" en dat de school het systeem tot in lengte van jaren mag blijven gebruiken zolang de school de kosten van het jaarlijkse onderhoudt voor zijn rekening neemt.
Voor de onderhoud van het systeem wordt een onderhoudsovereenkomst afgesloten met een lokaal waterzuiveringsbedrijfje zodat noch de leraren noch de directeur of enig ieder ander in de school omkijken heeft naar het onderhoud van het filtersysteem.
De kosten voor het onderhoud van het systeem worden opgenomen in de jaarlijkse budgetering van de school en de school is op deze manier altijd verzekerd van het toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater zonder hier verder zelf iets voor te hoeven doen.
Deze overeenkomst zorgt er tevens voor dat wanneer de school een nieuwe directeur krijgt die er misschien hele andere ideeen op na houdt met betrekking tot de spandering van het jaarlijkse schoolbudget waarbij schoon en veilig drinkwater geen prioriteit heeft, ook hij gebonden is aan de door zijn voorganger aangegane overeenkomst welke bezegeld is door alle leraren en het dorpsbestuur waarin zich ook ouders van de schoolkinderen bevinden.

Mocht het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch spaak lopen en men zich niet aan de afspraken houden dan behoudt stichting "HOAT" zich het recht voor de filterinstallatie van de school te verwijderen waarna deze op een andere school geplaatst kan worden zodat het kinderen kan blijven voorzien van schoon en veilig drinkwater.
Op deze manier wordt de duurzaamheid en de beoogde effectiviteit van het systeem en daarmee het gedoneerde bedrag van de donateur gewaarborgd.


Voorlichting en onderwijs is van groot belang voor het kweken van besef en verantwoordelijkheidsgevoel.
Wanneer de kinderen echt begrijpen hoe belangrijk het is om schoon  en veilig water te kunnen drinken zullen zij ook met andere ogen kijken naar het geplaatste drinkwatersysteem en mag men er vanuit gaan dat ook zij beter hun best zullen doen om bijvoorbeeld de drinkplaats netjes en schoon te houden.
Tevens zal als gevolg van besef en het gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor het toegang hebben tot schoon drinkwater een stukje sociale controle onderling plaatsvinden.
Dat het besef onder de kinderen groeit is duidelijk af te leiden uit het feit dat de kinderen op school flesjes met schoon water vullen om mee naar huis te nemen.

Voordat de plaatsing van het systeem plaats vindt worden er gesprekken gevoerd met de de directeur en de leraren en wordt ook aan hen uitgelegd wat de gevaren zijn van het drinken van ongefilterd water.
Uiteraard weten de volwassenen meer dan de kinderen maar ook hen zien we tijdens de uitleg regelmatig hun wenkbrauwen fronsen en geboeid luisteren.
Nee, ook zij zijn over het algemeen niet voldoende op de hoogte.
  
          

Op de dag van het ingebruik nemen van de drinkplaats en de filters worden er korte toespraakjes gehouden door een woordvoerder van HOAT, de directeur van de school en door een dokter uit het plaatselijke hospitaal.
De dokter vertelt de kinderen aan de hand van een presentatie op een beeldscherm over de gevaren die schuilen in ongezuiverd water, en kinderen worden naar voren geroepen en vragen gesteld om te zien wat zij wel en niet weten en om te peilen of zij de informatie begrepen hebben.


  
                                   

HOAT heeft een poster ontworpen waarop zonder woorden maar aan de hand van tekeningen duidelijk wordt gemaakt bij welke kranen de kinderen kunnen drinken.
Een getekende boodschap zodat ook de allerkleinsten het kunnen begrijpen.
Bij de kranen met het veilige drinkwater wordt een groene smiley getoond, bij de kranen met ongezuiverd water voor de afwas en het handen wassen wordt een rood triest gezicht getoond (antismiley?).

vlak voordat de kinderen van de drinkplaats gebruik mogen gaan maken wordt nog eenmaal de poster behandeld en getoetst of de kinderen begrepen hebben bij welke kranen gedronken mag worden en krijgen alle kinderen een plastic beker uitgereikt.

© Copyright