lbl_form_header

ผลการทดสอบ

ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม โดยการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา แสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มที่ทางมูลนิธิ  ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้เด็กนักเรียนในเขตชนบท โดยใช้กระบวนการกรองระบบ rainwater harvesting and purification แสดงให้ทราบถึงคุณภาพน้ำดื่มในแต่ละโรงเรียนปราศจากเชื้อแบคทีเรียทุกชนิด 99.99% 

กลุ่มตัวอย่างน้ำที่เก็บเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มนั้น เป็นน้ำดื่มหลังจากระยะเวลา 1 ปี ที่รับระบบ rainwater harvesting and purification และยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองของระบบ

NOTE:  99,99 % free หมายถึง 100 % ปลอดภัย! คลิ๊ก รูปขนาดย่อด้านล่าง เพื่อดูผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

สภาพกาลปัจจุบัน ในกรณีน้ำฝนสำหรับบริโภคมีระยะเวลาสั้นไม่ครบกำหนดในช่วงฤดูแล้ง เหตุผลเนื่องจากไม่มีการเก็บน้ำฝนที่ถูกต้อง เด็กจึงหันไปบริโภคน้ำบาดาล ซึ่งมีความเป็นอันตรายมาก ทั้งแร่ธาตุ, โลหะหนัก, สารที่เป็นอันตรายต่างๆ
ด้านล่างแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เด็กบริโภค แสดงผลของเชื้อโรคแบคทีเรียของหนึ่งโรงเรียนที่สุ่มตัวอย่างตรวจ


ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านป่าหนาม ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัม

สภาพกาลปัจจุบัน ในกรณีน้ำฝนสำหรับบริโภคมีระยะเวลาสั้นไม่ครบกำหนดในช่วงฤดูแล้ง เหตุผลเนื่องจากไม่มีการเก็บน้ำฝนที่ถูกต้อง เด็กจึงหันไปบริโภคน้ำบาดาล ซึ่งมีความเป็นอันตรายมาก ทั้งแร่ธาตุ, โลหะหนัก, สารที่เป็นอันตรายต่างๆ
ด้านล่างแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่เด็กบริโภค แสดงผลของเชื้อโรคแบคทีเรียของหนึ่งโรงเรียนที่สุ่มตัวอย่างตรวจ

 
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำบาดาลไม่ได้ผ่านระบบการกรอง แหล่งน้ำจาก โรงเรียนบ้านป่าหนาม ผลเฉพาะด้านจุลินทรีย์

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้เป็นผลการตรวจด้านจุลินทรีย์ สามารถตรวจพบเฉพาะ เชื้อแบคทีเรีย
ต่อไป จะแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี และโลหะหนัก ในน้ำบาดาล
 

© Copyright